എല്ലാ Google ഉൽപ്പന്നങ്ങളും
സുരക്ഷയ്ക്കായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

വിശ്വസനീയമായ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കണക്‌റ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുമായി, കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസേന Google ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യവും സുരക്ഷിതവും പരിരക്ഷിതവുമായി നിലനിർത്തേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടുത്തറിയുക


നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി
നിലനിർത്തുന്ന ഇമെയിൽ.
Gmail ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പും ഫോണും
സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും
ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല.
Chrome ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പും ഫോണും
ലോകത്തെ അടുത്ത് അറിയൂ,
നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത നിയന്ത്രിക്കൂ.
Maps ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫോൺ
നിങ്ങളുടെ YouTube അനുഭവം
നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം.
YouTube ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പും ഫോണും
Google Photos, ജീവിതത്തിലെ മനോഹര ഓർമ്മകൾ
സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സുരക്ഷിത ഇടം.
Photos ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പും ഫോണും
നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ ജീവിതം
Pixel സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു.
Android ഉപകരണം
സ്വകാര്യതയ്‌ക്കായാണ്
Google Assistant രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Ok Google ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന Google Home, ലാപ്‌ടോപ്പ്, ഫോൺ

പരിരക്ഷയ്‌ക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോം.
Android ഉപകരണങ്ങൾ

ദിവസേന പണം അടയ്‌ക്കാനുള്ള കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗം
GPay ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫോൺ
Meet-നുള്ള സുരക്ഷിതമായ മാർഗ്ഗം.
Meet ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ലാപ്‌ടോപ്പും ഫോണും
സ്വകാര്യ വീടാണ്
സഹായകരമായ വീട്.
Google Nest-ഉം Google Home-ഉം
നിങ്ങളെ ഓൺലൈനിൽ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താനുള്ള ഞങ്ങളുടെ
കൂടുതൽ വഴികൾ അടുത്തറിയുക.