ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು Google ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಕರಗಳು ಹಾಗು ತನ್ನ ಅಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು
Google ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ.