Impormasyon at content na

mapagkakatiwalaan mo.

Sa Google, nilalayon naming balansehin ang paghahatid ng impormasyon at pagprotekta sa mga user at sa lipunan. Sineseryoso namin ang responsibilidad na ito. Layunin naming magbigay ng access sa mapagkakatiwalaang impormasyon at content sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga user mula sa kapahamakan, paghahatid ng maaasahang impormasyon, at pakikipagtulungan sa mga eksperto at organisasyon para makagawa ng mas ligtas na internet.

Pagprotekta sa iyo laban sa kapahamakan.

Pinapanatili naming ligtas ka at ang lipunan sa kabuuan sa pamamagitan ng mga advanced na proteksyong hindi lang pumipigil, pero tumutukoy at tumutugon din sa mapaminsala at ilegal na content.

Pigilan

Pagpigil sa pang-aabuso

Para mapanatiling ligtas ang mga tao laban sa mapang-abusong content, gumagamit kami ng mga proteksyong sinusuportahan ng AI. Awtomatikong nagba-block ang Gmail ng halos 10 milyong spam na email kada minuto para hindi makarating ang mga iyon sa mga inbox, at may mga tool ang Search para pigilan ang Autocomplete na magmungkahi ng mga posibleng mapaminsalang query. Natutulungan ng awtomatikong pagtukoy ang YouTube na mag-alis ng mapaminsalang content nang mabilis, mahusay, at maramihan—noong Q2 ng 2023, 93% ng mga video na lumalabag sa patakaran na inalis sa YouTube ang awtomatikong natukoy muna. Nagpapatupad din kami ng mga pangkaligtasang proteksyon sa aming mga generative AI tool para mapaliit ang posibilidad na magamit ang mga iyon sa paggawa ng mapaminsalang content.

Bukod pa rito, nasasaklawan ang bawat produkto namin ng hanay ng mga patakaran na nagbabalangkas sa katanggap-tanggap at di-katanggap-tanggap na content at mga gawi. Patuloy na pinapahusay at ina-update ang aming mga patakaran para matugunan ang mga lumalabas na panganib. Pagdating sa ginagawa namin sa AI, umaasa rin kami sa aming Mga Panuntunan sa AI para gabayan ang pag-develop ng produkto at matulungan kaming subukan at suriin ang bawat AI application bago iyon ilunsad.

Tukuyin

Pagtukoy ng mapaminsalang content

Nagbabago ang mga taktika ng masasamang-loob, kaya dapat kaming higit na magsikap para makatukoy ng mapaminsalang content na nakakapasok sa aming mga produkto. Natutulungan kami ng AI na malawakang maisagawa ang pagtukoy ng pang-aabuso sa iba't ibang platform namin. Nakakatulong ang mga AI-powered na classifier na mabilisang mag-flag ng potensyal na mapaminsalang content para sa pag-aalis o pag-escalate sa taong tagasuri. Noong 2022, natulungan kami ng awtomatikong pagpapatupad na makatukoy at makapag-block ng mahigit 51.2 milyong ad na may mapoot na salita, karahasan, at mapaminsalang pahayag tungkol sa kalusugan. Bukod pa rito, may potensyal ang mga Large Language Model, isang breakthrough na uri ng AI, na lubhang mapaikli ang oras na kinakailangan para makatukoy at makasuri ng mapaminsalang materyal, lalo na ang mula sa mga bago at lumalabas na panganib.

Nakikipagtulungan din kami sa iba pang organisasyon na nagfa-flag ng content na iniisip nilang posibleng mapaminsala. Tumatanggap ang Google at YouTube ng feedback mula sa daan-daang Priority Flagger, mga organisasyon sa iba't ibang panig ng mundo na dalubhasa sa kultura at paksa na nag-e-escalate ng content sa amin para sa pagsusuri.

Tumugon

Pagtugon nang naaangkop

Umaasa kami sa mga tao at sa teknolohiyang hatid ng AI para suriin ang mga potensyal na paglabag sa patakaran at tugunan nang naaangkop ang na-flag na content. Kapag may content na lumalabag sa aming mga patakaran, puwede naming limitahan, alisin, o i-demonetize iyon, o puwede kaming gumawa ng mga aksyon sa level ng account para mapaliit ang posibilidad ng pang-aabuso sa hinaharap.

Noong 2022, nag-block o nag-alis ang Google Maps ng mahigit 300 milyong pekeng content, 115 milyong review na lumalabag sa patakaran, at 20 milyong pagsubok na gumawa ng mga pekeng Profile ng Negosyo. Noong Q2 ng 2023, nag-alis ang YouTube ng mahigit 14 na milyong channel at 7 milyong video dahil sa paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad.

Para masuri ang konteksto at bahagyang pagkakaiba ng pagpapakahulugan habang pinapaliit ang posibilidad ng labis na pag-aalis, umaasa kami sa ~20K mahusay na sinanay na reviewer para gumampan sa iba't ibang tungkulin para ipatupad ang aming mga patakaran, mangasiwa ng content, at sumuri ng mga fina-flag na content sa iba't ibang produkto at serbisyo ng Google.

Kung naniniwala ang creator o publisher na nagkamali kami, puwede nilang iapela ang aming mga desisyon.

Paghahatid ng maaasahang impormasyon.

Binibigyang-daan namin ang pagtitiwala sa impormasyon at content sa aming mga platform sa pamamagitan ng paghahatid ng maaasahang impormasyon at pinakamahuhusay na tool para magawa mong sumuri ng content.

Paano namin inaayos ang impormasyon

Mahuhusay na algorithm

Sentro ng lahat ng ginagawa namin ang aming mga algorithm na palaging ina-update, mula sa mga produktong gaya ng Google Maps hanggang sa mga resulta ng Search. Gumagamit ang mga algorithm na ito ng mga advanced na Large Language Model at signal gaya ng mga keyword o pagiging bago ng website at content para mahanap mo ang mga resultang pinakanauugnay at pinakakapaki-pakinabang. Halimbawa, pangunahing nagpapakita ang YouTube ng content na may mataas na kalidad mula sa mga mapagkakatiwalaang source sa mga resulta ng paghahanap, rekomendasyon, at panel ng impormasyon para matulungan ang mga tao na makahanap ng napapanahon, tumpak, at kapaki-pakinabang na balita at impormasyon.

Mga tool para matulungan kang sumuri ng content

Gumawa kami ng ilang feature para matulungan kang maunawaan at masuri ang content na inilalabas ng aming mga algorithm at generative AI tool, para masiguradong may higit na konteksto ka tungkol sa nakikita mo online.

Responsableng Pamamahala ng Content sa YouTube

Nakatuon ang YouTube sa pagtataguyod ng responsableng platform na maaasahan ng mga viewer, creator, at advertiser na bumubuo sa aming komunidad.
Matuto pa tungkol sa aming proseso.

Pakikipagtulungan para makagawa ng mas ligtas na internet.

Maagap kaming nakikipagtulungan, nagbibigay ng impormasyon, at nagbabahagi ng aming mga resource at teknolohiya sa mga eksperto at organisasyon.

Pagbabahagi ng Kaalaman

Pakikipagpalitan ng kaalaman para mapanatili kang ligtas

Nakikipagtulungan kami sa mga eksperto mula sa civil society, akademya, at pamahalaan para kontrolin ang mga pandaigdigang isyung gaya ng maling impormasyon, kaligtasan ng ad, integridad ng eleksyon, AI sa pangangasiwa ng content, at paglaban sa pananamantala sa bata online. Nagpa-publish din kami ng mga resulta ng pananaliksik at nagbibigay kami ng mga dataset sa mga nasa akademya para maisulong ang progreso sa larangang ito.

Sa YouTube, regular kaming kumokonsulta sa aming independent na Komite sa Pagpapayo para sa Kabataan at Mga Pamilya tungkol sa mga update sa produkto at patakaran, kabilang ang aming Mga Panuntunan para sa Kabataan, pati sa serye ng mga update sa produkto na nakatuon sa kalusugan ng isip at kapakanan ng mga teenager.

Pagbabahagi ng Mga Signal

Pakikipagtulungan sa mga eksperto para labanan ang ilegal na content

Nakikipagtulungan din kami sa mga partner para makatuklas at makapagbahagi ng malinaw na mapang-abusong content at mga signal para maalis ang mga iyon sa mas malawak na ecosystem. Nagbabahagi kami ng milyon-milyong hash ng CSAM sa US National Center for Missing and Exploited Children kada taon. Kasali rin kami sa Project Lantern, isang programang nagbibigay-daan sa mga kumpanya ng teknolohiya na magbahagi ng mga signal sa secure at responsableng paraan. Bukod pa rito, kasama ang YouTube sa pagtatatag ng Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT) na nagbubuklod sa industriya ng teknolohiya, pamahalaan, civil society, at akademya para labanan ang aktibidad ng terorismo at marahas na extremism online.

Pagbabahagi ng Mga Resource

Pagsuporta sa mga organisasyong nakatuon sa kaligtasan

Sinusuportahan namin ang mga organisasyon sa iba't ibang panig ng mundo na nakatuon sa kaligtasan at kaalaman sa media online sa pamamagitan ng mahuhusay na programang nag-aalok ng pagsasanay at mga materyales, gaya ng Be Internet Awesome, Hit Pause ng YouTube, at Google News Lab. Bukod pa rito, nag-anunsyo ang Google at YouTube ng $13.2 milyong grant sa International Fact-Checking Network (IFCN) para suportahan ang kanilang network ng 135 organisasyong nagfa-fact check. Sa kabuuan, dahil sa mga pakikipagtulungan namin, nabigyan na ang mahigit 550K journalist ng mga kasanayan sa pag-verify online at nakapagsanay na kami ng 2.6 na milyon pa online.

Aktibong pagbabahagi ng mga Safety API

Nagbabahagi kami ng mga tool na nakakatulong sa ibang organisasyon na protektahan ang kanilang mga platform at user laban sa mapaminsalang content.

GSEC DUBLIN

Pagharap sa Responsibilidad sa content sa Dublin

Ang aming Google Safety Engineering Center para sa Responsibilidad sa Content sa Dublin ay isang panrehiyong hub para sa mga eksperto sa Google na kumikilos para pigilan ang pagkalat ng ilegal at mapaminsalang content at isa itong lugar kung saan puwede naming ibahagi sa mga tagagawa ng patakaran, mananaliksik, at regulator ang ginagawa naming ito. Sa pamamagitan ng aming network ng mga Google Safety Engineering Center, nagkakaroon ang aming mga team ng lugar, inspirasyon, at suporta para bumuo ng mga next-generation na solusyon para makatulong na mapaigting ang kaligtasan online.

Kapaki-pakinabang at mas ligtas na experience sa internet — ayon sa disenyo.

Mas makabuluhan ngayon higit kailanman ang epekto ng ginagawa namin para makapagbigay ng mapagkakatiwalaang impormasyon at content. Para masabayan ang mga problema sa pangangasiwa ng content, patuloy kaming mamumuhunan sa pagbuo at pagpapahusay ng mga patakaran, produkto, at prosesong makakapagbigay sa iyo ng kapanatagan ng isip at makakagawa ng mas ligtas na karanasan online para sa lahat.

I-explore kung paano tumutulong ang Google
na panatilihing ligtas ang lahat online.