An toàn hơn khi đăng nhập vào tất cả tài khoản của bạn.

Đối với mọi tài khoản trên mạng của bạn, đăng nhập là cánh cửa chính dẫn đến những thông tin cá nhân. Đây cũng là bước tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất và cần có biện pháp bảo vệ.

Chúng tôi bảo mật quy trình đăng nhập vào Google và mọi ứng dụng cũng như dịch vụ mà bạn sử dụng theo mặc định. Chúng tôi giúp bạn đăng nhập một cách an toàn, nhanh chóng và đơn giản bằng các công cụ tích hợp sẵn và những biện pháp bảo vệ tự động, chẳng hạn như cảnh báo khi có một thiết bị mới truy cập vào Tài khoản Google của bạn.

Tăng cường bảo mật cho Tài khoản Google của bạn

Bảo vệ Tài khoản Google của bạn bằng cách sử dụng công cụ Kiểm tra bảo mật. Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn từng bước và đề xuất các biện pháp hữu ích, phù hợp với bạn để giúp tăng cường độ bảo mật cho Tài khoản Google của bạn.

Hoàn thành quy trình kiểm tra
Tìm hiểu thêm những cách chúng tôi
bảo vệ bạn trên mạng.