தேடுவதற்கான பாதுகாப்பான வழி.

உங்கள் தனியுரிமையைப் பாதுகாப்பது
உலகின்
அதிநவீனப் பாதுகாப்பிலிருந்து
தொடங்குகிறது.
மேலும் அறிக
நீங்களே கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏற்ற
தனியுரிமைக் கருவிகளை உருவாக்குகிறோம்.
உதவி தேவைப்படுகிறதா?
சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ளுங்கள்.

பாதுகாப்புச் சரிபார்ப்பு

பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துங்கள்

உங்கள் Google கணக்கின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதற்கான பிரத்தியேகப் பரிந்துரைகளைப் பெறலாம்.

தனியுரிமைச் சரிபார்ப்பு

உங்கள் தனியுரிமையைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்

முக்கியமான தனியுரிமை அமைப்புகளுக்கான படிப்படியான வழிகாட்டுதலை வழங்குவோம். உங்களுக்கு ஏற்றதை நீங்கள் தேர்வுசெய்து கொள்ளலாம்.

ஆன்லைனில் அனைவரின் பாதுகாப்பிற்கும் Google
எவ்வாறு உதவுகிறது என அறிந்து கொள்ளுங்கள்.